FAQ

Pytania i odpowiedzi
Klient indywidualnyKlienci biznesowi

FAQ – Klient indywidualny

(tekst ma charakter informacyjny)

Kończy mi się wiza lub pobyt w ramach ruchu bezwizowego. W jaki sposób mogę przedłużyć legalny pobyt w Polsce?

Cudzoziemiec, któremu kończy się wiza lub pobyt w ramach ruchu bezwizowego, a zamierza dalej przebywać w Polsce, powinien co do zasady złożyć wniosek o udzielenie ZEZWOLENIA NA POBYT.

Kończy mi się ważność zezwolenia na pobyt czasowy, jak mogę je ,,przedłużyć”?

Nie ma możliwości ,,przedłużenia” zezwolenia na pobyt czasowy. Należy złożyć wniosek o wydanie kolejnego ZEZWOLENIA NA POBYT lub wyjechać z Polski przed końcem ważności dotychczasowego.

Mam Kartę Polaka, na jakiej zasadzie mogę pracować i przebywać w Polsce, kiedy mogę uzyskać polskie obywatelstwo?

Posiadacz Karty Polaka może przyjechać do Polski m.in. na podstawie wizy. W trakcie legalnego pobytu w Polsce może złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Po uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały cudzoziemiec zobowiązany jest do zwrotu Karty Polaka. Posiadacze Kart Polaka mogą podjąć pracę w Polsce bez konieczności uzyskiwania dodatkowego zezwolenia. Po roku pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały cudzoziemiec może złożyć wniosek o uznanie za obywatela polskiego.

Minął spodziewany termin wydania decyzji w mojej sprawie, co mogę zrobić?

Z uwagi na znaczny wzrost wpływających wniosków o zezwolenia pobytowe, występują opóźnienia w terminowym prowadzeniu postępowań administracyjnych, w związku z czym należy oczekiwać na korespondencję w sprawie wysłaną za pośrednictwem Poczty Polskiej, ewentualnie na inną informację o przedłużeniu bądź zakończeniu postępowania.

Zmieniłem adres zamieszkania, co powinienem zrobić?

O każdej zmianie adresu zamieszkania i adresu do korespondencji należy poinformować Urząd w formie pisemnej, składając list przez biuro podawcze lub wysyłając pocztą. Jeśli cudzoziemiec ma już wydaną Kartę Pobytu i zmianie uległ podany adres zameldowania, należy złożyć wniosek o wydanie/wymianę Karty Pobytu, zgodnie z informacją na stronie Karta Pobytu.

W jakim terminie należy składać dokumenty po otrzymaniu wezwania?

Dokumenty należy składać w terminie i na zasadach wskazanych w treści wezwania.
Pierwszym dniem terminu jest następny dzień po doręczeniu pisma (co oznacza, że jeśli pismo było odebrane np. 1 września i termin uzupełnienia dokumentów wyznaczono w ciągu 7 dni, 2 września jest pierwszym dniem, a 8 września ostatnim dniem na ich złożenie).
UWAGA! Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, za skutecznie doręczone uważane są również wezwania nieodebrane przez adresata. W razie nieodebrania pisma listonosz zostawia zawiadomienie o złożeniu pisma np. w urzędzie pocztowym wraz z informacją o możliwości odbioru pisma w terminie 7 dni. W przypadku nie podjęcia przesyłki w tym terminie pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty pierwszego zawiadomienia. Po upływie tych 14 dni pismo uważa się za doręczone i trafia ono do akt sprawy.
Z tego względu ważne jest, aby strona postępowania niezwłocznie informowała Urząd o wszelkich zmianach adresu do korespondencji.

Czy jeżeli nie mam numeru PESEL, mogę otrzymać kartę?

Tak. Numer PESEL nie jest wymagany do wydrukowania karty pobytu. Jeśli posiadasz numer PESEL, możesz poprosić aby był umieszczony na karcie pobytu.

Czy na karcie pobytu musi być adres?

Karta pobytu może być wydana bez adresu zameldowania. Składając wniosek/lub po otrzymaniu decyzji, złóż pisemne oświadczenie, że prosisz o wydanie karty bez adresu zameldowania. Jeśli chcesz, by na karcie pobytu zamieszczony był adres zameldowania przedłóż potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące.

Czy kartę pobytu może odebrać za mnie współmałżonek/ pełnomocnik/ pracodawca?

Nie, kartę odbiera się osobiście. Przy odbiorze karty pobytu są weryfikowane Twoje odciski palców zapisane na karcie.

FAQ – Klienci biznesowi

(tekst ma charakter informacyjny)

Co to jest ,,informacja starosty”?

Test rynku pracy to informacja starosty na temat braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy. Aby ją uzyskać, pracodawca zgłasza ofertę pracy na stanowisko, na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec, do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca. Informacja starosty jest jednym z dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o zezwolenie na pracę i zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Kiedy złożyć wniosek na pobyt dla swojego pracownika?

Wniosek należy złożyć, jeżeli zamierzasz zatrudnić cudzoziemca, który nie jest zwolniony z posiadania zezwolenia na pracę.

Praca cudzoziemca bez zezwolenia

W pewnych przypadkach obcokrajowiec nie musi starać się o zezwolenie na pracę. Zatrudnienie jest tutaj dopuszczone ze względu na status osoby bądź państwo jej pochodzenia.

Czy można pracować w czasie oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy/stały/rezydenta?

Można pracować pod warunkiem, że cudzoziemiec uprawniony jest do pracy bezpośrednio przed złożeniem wniosku – to jest posiada zezwolenie na pobyt czasowy i pracę lub zezwolenie na pracę, a po złożeniu wniosku będzie pracować na warunkach, które były wskazane w posiadanym zezwoleniu.

Czy można otrzymać duplikat zezwolenia na pracę? Jak długo to trwa?

Tak. Strona (czyli pracodawca) może złożyć wniosek o wydanie kopii zezwolenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Czy mogę pracować w Polsce na karcie pobytu uzyskanej w innym kraju UE?

Karta pobytu wydana przez inne państwo należące do strefy Schengen uprawnia Cię do pobytu w celu turystycznym na terenie innych państw członkowskich obszaru Schengen (w tym Polski) przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

Jak długo cudzoziemiec może pracować na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy?

Nie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Chcę zatrudnić pracownika z Ukrainy. Co mam zrobić?

Złóż wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP wraz z odpowiednimi załącznikami. Jeśli chcesz zatrudnić obywatela Ukrainy na krótko, możesz to zrobić na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy, które rejestrują powiatowe urzędy pracy.

Jak długo czekać na wydanie zezwolenia?

Czas oczekiwania zależny jest przede wszystkim od liczby wpływających wniosków o zezwolenia na pracę i od tego, czy złożony został komplet wymaganych dokumentów. Zezwolenia na pracę są wydawane tak szybko, jak to jest możliwe.

Teczka akt osobowych cudzoziemca

Po zatrudnieniu pracownika zagranicznego i odbyciu przez niego odpowiedniego szkolenia BHP, pracodawca musi prowadzić akty osobowe pracownika zagranicznego. Oprócz podstawowych dokumentów, takich jak umowa o pracę, powinny się tam znaleźć również dokumenty kadrowe lub potwierdzenie, że pracownik przeszedł szkolenie BHP. Często dokumenty w aktach osobowych pracownika są dostępne w dwóch językach: polskim i w języku, którym posługuje się pracownik. W aktach pracownika powinny znajdować się również dokumenty potwierdzające wykształcenie pracownika oraz okresy zatrudnienia u pracodawców w kraju ojczystym lub w innym kraju poza granicami Polski, tj. świadectwa pracy za granicą. Wszystkie te dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Czy umowę o pracę należy przetłumaczyć?

Pracodawca zatrudniający cudzoziemca, na którego wymagane jest zezwolenie na pracę, musi przed podpisaniem umowy musi przedstawić tłumaczenie umowy na język zrozumiały dla nowego pracownika. Co ciekawe, nie musi to być język ojczysty pracownika, ale każdy inny język, który będzie dla niego zrozumiały. Pracownik musi mieć możliwość zapoznać się ze wszystkimi szczegółami i zasadami obowiązującymi na danym stanowisku. Pracownik musi mieć możliwość zapoznać się ze wszystkimi postanowieniami umowy o pracę. Niedopełnienie tego obowiązku i zawarcie umowy o pracę wyłącznie w języku polskim może skutkować cofnięciem zezwolenia na pracę dla cudzoziemca oraz problemami dla pracodawcy z uzyskaniem zezwolenia dla swoich pracowników w przyszłości. Warto jednak zauważyć, że przepisy wymagające przetłumaczenia umowy o pracę na język zrozumiały dla pracownika mają zastosowanie tylko wtedy, gdy pracownik potrzebuje zezwolenia na pracę. W przeciwnym razie tłumaczenie umowy o pracę nie jest gwarantowane przez prawo. Zezwolenie na pracę nie jest wymagane w szczególności od obywateli państw strefy Schengen, posiadaczy Karty Polaka oraz osób posiadających zezwolenie na pobyt stały. Jednak 1 czerwca 2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wprowadzają one obowiązek dostarczania cudzoziemcom delegowanym do pracy pisemnego tłumaczenia umowy o pracę w zrozumiałym dla nich języku, a także obowiązek wypełniania przez agencje zatrudnienia różnych obowiązków informacyjnych w języku, którym posługują się pracownicy. Niedopełnienie tego obowiązku jest zagrożone karą grzywny w wysokości ponad 4000 PLN. Ponadto agencja zatrudnienia, która nie dostarczy tłumaczenia umowy skierowanemu do pracy cudzoziemcowi, grozi wykreślenie z rejestru prowadzonego przez marszałka województwa.

Zasady BHP muszą być zrozumiałe dla pracownika

Zatrudniając cudzoziemca, pracodawca ma wobec niego takie same obowiązki, jak wobec polskiego pracownika. Obejmuje to również konieczność przeszkolenia pracownika zagranicznego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ważną zasadą, o której powinni pamiętać pracodawcy, jest prowadzenie szkoleń w języku zrozumiałym dla pracowników, np. ukraińskim lub angielskim. Nie ma jednak oficjalnych przepisów określających, w jakim języku powinno być prowadzone szkolenie BHP. Szkolenie takie musi jednak kończyć się testem wiedzy i potwierdzeniem, że pracownik przeczytał i zrozumiał zasady BHP, co oznacza, że zasady te muszą być dla niego zrozumiałe. Prowadząc szkolenie bhp w języku obcym dla cudzoziemca, pracodawca nie spełnia warunku posiadania przez pracownika wystarczającej znajomości przepisów i zasad bhp, a tym samym narusza prawo. W sytuacji, gdy na przykład doszło do wypadku w pracy spowodowanego brakiem odpowiedniego szkolenia pracownika i zrozumienia przez niego przepisów BHP, pracodawca może nawet zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Siedziba firmy: JobAdmin

ul. Mikołaja Kopernika 5A/49
15-377 Białystok

NIP PL: 5423438806

Oddział Warszawa

ul. Szeligowska 75a
01-320 Warszawa

REGON PL: 38792778

Kontakt

tel. +48 661 472 604
e-mail: biuro@jobadmin.pl

Pn-pt: 8:00 – 16:00